THE MAIN SIGHTS AND THE THEORIES CRITICISING THE COPYRIGHT LAW

А.G. Matveev

Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In article the analysis of the basic sights and theories of the past and the present criticising the copyright law is carried out. P.J. Prudona's doctrine – the most known opponent of the literary property in XIX century is viewed. Views of leading American critics of the copyright law asserting are analyzed that this institute is not compatible to a modern society. The special attention is given to the doctrine of professor L. Lessig.
Keywords: copyright law; critic; free culture; information society


Bibliograficheskij spisok
 1. Barlou Dzh. P. Prodazha vina bez buty-lok. Jekonomika soznanija v global'noj Seti [Jelektronnyj resurs] // Russkij Zhurnal, 1999, 26 marta. URL: http://www.lib.ru/COPYRIGHT/barlou.txt (data obrawenija: 20.04.2009).
 2. Bart R. Izbrannye raboty. Semiotika. Pojetika. M.: Progress, 1994. 616 s.
 3. Bodrijjar Zh. Simvolicheskij obmen i smert'. M.: Dobrosvet, 2000. 387 s.
 4. Borhes H.L. Sobranie sochinenij: v 4 t. SPb.: Amfora, 2000. T. 2. 847 s.
 5. Grazhdanskoe pravo: aktual'nye pro-blemy teorii i praktiki / pod obw. red. V. A. Belova. M.: Jurajt–Izdat, 2008. 993 s.
 6. Grishaev S.P. Avtorsko-pravovye teo-rii v SShA: Kriticheskij analiz // Pra-vovedenie. 1983. №5. S. 77–80.
 7. Direktiva 2001/29/ES ot 22 maja 2001 g. o garmonizacii nekotoryh aspektov av-torskogo prava i smezhnyh prav v in-formacionnom obwestve // Floranson P. Opyt Evropejskogo soobwestva v sfere ohrany avtorskogo prava i smezh-nyh prav: serija dokumentov ob avtor-skom prave i smezhnyh pravah, predlaga-emyh programmoj «TASIS – intellek-tual'naja sobstvennost'» [Jelektronnyj resurs]. Parizh, 2001. URL: http://www.avit.ktu/tacis.php?law=9 (data obrawenija: 20.04.2009).
 8. Lessig L. Svobodnaja kul'tura. M.: Pragmatika kul'tury, 2007. 272 s.
 9. Martens F. F. Sovremennoe mezhduna-rodnoe pravo civilizovannyh narodov. SPb.: Tipografija A. Benke, 1900. T. II. 618 s.
 10. Prudon P. Zh. Literaturnye majoraty. SPb.: Izdanie Zhirkevicha i Zubareva, 1865. 191 s.
 11. Stollman R. Peresmotr sistemy avtor-skih prav: obwestvo dolzhno preobla-dat' [Jelektronnyj resurs]. URL: http://www.gnu.org/philosophy/reevaluating-copyright.ru.html (data obrawenija: 20.04.2009).
 12. Fuko M. Volja k istine: po tu storonu znanija, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznyh let. M.: Kastal', 1996. 448 s.
 13. Jashi P. Ob jeffekte avtora: sovremennoe avtorskoe pravo i kollektivnoe tvorche-stvo [Jelektronnyj resurs]. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2001/48/iashi.html (data obrawenija: 20.04.2009).
 14. L’ABC du droit d’auteur, Presses de l’Unesco. Paris. 1982. Cit. po: Lipcik D. Avtorskoe pravo i smezhnye prava. M.: Ladomir, 2002. 788 s.

 


      

      

 
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275, +7 963 012 6422
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190
(с) Editorial board, 2010
Publishing 4 times a year
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in РИНЦ (the Russian index of scientific citing)

The founder: the State educational institution of the higher vocational training
“The Perm State University”.