Perm University Herald. Juridical Sciences. 2017. Issue 4 (38)

Title: THE DRAFT FEDERAL LAW ON SCIENCE – A NEW FORMAT OF LEGAL REGULATION OF SCIENTIFIC AND INNOVATION ACTIVITIES
Authors:

A. V. Gabov,
The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ORCID: 0000-0003-3661-9174 ResearcherID: Q-9357-2017
Статьи автора в БД «Scopus» и «Web of Science»:       ---

N. V. Putilo,
The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ORCID: 0000-0001-7148-5875 ResearcherID: Q-8777-2017
Статьи автора в БД «Scopus» и «Web of Science»:       ---
O. V. Gutnikov,
The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ORCID: 0000-0003-4596-5669 ResearcherID: Q-8559-2017
Статьи автора в БД «Scopus» и «Web of Science»:       ---
Requisites: Gabov A. V., Putilo N. V., Gutnikov O. V. Proekt federal’nogo zakona o nauke – novyy format pravovogo regulirovaniya nauchnoy i innovatsionnoy deyatel’nosty [The Draft Federal Law on Science – a New Format of Legal Re­gulation of Scientific and Innovation Activities]. Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2017. Issue 38. Pp. 385–399. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2017-38-385-399
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-38-385-399
Annotation:

Introduction: the article provides a retrospective analysis of the legislation of the Russian Federation on science and presents a descriptive forecast of the changes that will arise from the adoption of the federal law “On Scientific, Scientific-Technical and Innovation Activities in the Russian Federation”. In the article, the main attention is paid to the formal legal description of the current legislation and the federal law currently under development, as well as to the questions being of great importance for the Russian legislation on science, namely: the legal status of a scientist, the system of scientific organizations and scientific infrastructure, the classification of types (fields) of scientific activities, science and innovation in terms of legal regulation etc. Purpose: based on the analysis of the current legislation and modern scientific doctrine, to justify the need to develop a draft of a new framework act in the sphere of science; to describe the system and structural changes in legislation that will follow its adoption. Methods: the research is based on the combination of the formal legal analysis applied to texts of legal acts and methods of system analysis, forecasting and modeling, as well as the comparative law method. Results: the article gives a description of the system of Russian legal acts on science. It also justifies the structure of the draft federal law “On Scientific, Scientific-Technical and Innovation
Activities in the Russian Federation” and content of its basic institutes. Conclusion: efficiency of the state policy in the scientific-technical sphere is characterized by the presence of the relevant legislation. This legislation should be consistent, receptive to aims, tasks and methods of the state strategic planning, should be in harmony with norms of other branches of legislation, and correspond to demands of Russian economy and international trends. The draft federal law “On Scientific, Scientific-Technical and Innovation Activities in the Russian Federation” meets these criteria, while the federal law currently in force “On Science and State Scientific-Technical Policy” was revealed to have some drawbacks.

Keywords: legislation on science; draft legal act; concept; innovations; scientist; scientific activities; fundamental research
  download the full-version article
References: 1. Volynkina M. V. Innovatsionnoe zakonoda-tel'stvo i grazhdanskoe pravo: problemy soot¬nosheniya [Innovation Legislation and Civil Law: a Problem of Correlation]. Zhurnal rossiyskogo prava – Journal of Russian Law. 2005. Issue 1. Pp. 61–67. (In Russ.).
2. Gorizonty innovacionnoy ekonomiki v Rossii: Pravo, instituty, modeli; obshch. red. V. L. Ma¬karova [Horizons of Innovation Economy in Russia: Law, Institutions, Models; ed. by V. L. Makarov]. Moscow, 2010. 240 p. (In Russ.).
3. Gumanitarnoe zakonodatel'stvo gosudarstv-uchastnikov SNG: obshchaya kharakteristika i tendentsii razvitiya; pod nauch. red. V. I. La¬fitskogo [The Humanitarian Legislation of the CIS Countries: General Characteristics and Trends; ed. by V. I. Lafitsky]. Moscow, 2012. 464 p. (In Russ.).
4. Didikin A. B. Reformirovanie pravovogo sta¬tusa Rossiyskoy Akademii nauk: problemy i perspektivy [The Reform of the Legal Status of the Russian Academy of Sciences: Problems and Prospects]. Problemy pravo¬vogo obespecheniya bezopasnosti lichnosti, obshchestva i gosudarstva: sbornik statey po materialam ezhegodnoy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii; pod red. S. A. Polyakova – Problems of Legal Security of Individuals, Society and the State: Proce¬edings of the Annual International Scientific-Practical Conference; ed. by S. A. Polyakov. Novosibirsk, 2015. Pp. 115–119. (In Russ.).
5. Kashkin S. Yu. Pravovoy status nauchno-pedagogicheskikh rabotnikov v gosudarstvakh Evropeyskogo Soyuza i Severnoy Ameriki: sravnitel'nyy analiz [The Legal Status of Academic Staff in the European Union and North America: a Comparative Analysis]. Aktual'nye problemy rossiyskogo prava – Actual Problems of Russian Law. 2016. Issue 1(62). Pp. 233–235. (In Russ.).
6. Konstitutsii gosudarstv Azii: v 3 t.; pod red. T. Ya. Khabrievoy [Constitutions of Asian States: in 3 vols; ed. by T. Ya. Habrieva]. Vol. 3. Dal'niy Vostok [Far East]. Moscow, 2010. 1040 p. (In Russ.).
7. Konstitutsii gosudarstv Evropeyskogo Soyu¬za; pod red. L. A. Okun'kova [Constitutions of the European Union Member States; ed. by L. A. Okun'kov]. Moscow, 1997. 816 p. (In Russ.).
8. Lapaeva V. V. Zakon o nauke: analiz norma¬tivnogo soderzhaniya [The Law on Science: Analysis of the Normative Content]. Zakono¬datel'stvo i ekonomika – Law and Economics. 2003. Issue 5. Pp. 4–11. (In Russ.).
9. Lapaeva V. V. Zakonodatel'noe regulirovanie v sfere nauki [Legislative Regulation in the Sphere of Science]. Sotsial'noe zakonoda¬tel'stvo: nauchno-prakticheskoe posobie; otv. red. Yu. A. Tikhomirov, V. N. Zenkov [Social Legislation: Scientific and Practical Guide; ed. by Yu. A. Tikhomirov, V. N. Zenkov]. Mos¬cow, 2005. 352 p. (In Russ.).
10. Lapaeva V. V. Zakonodatel'stvo o nauke: isto¬riya formirovaniya i perspektivy razvitiya [Legislation on Science: its History and Development Prospects]. Zhurnal rossiyskogo prava – Journal of Russian Law. 2005. Issue 11. Pp. 3–14. (In Russ.).
11. Lisitsyn-Svetlanov I. A. Zakonodatel'stvo Ros¬siyskoy Federatsii, reguliruyushchee innova¬tsionnuyu deyatelnost' [The Russian Federa¬tion Legislation Regulating Innovation Acti¬vity]. Trudy Instituta gosudarstva i prava Rossiyskoy Akademii nauk – Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS. Moscow, 2013. Issue 32. Pp. 240–247. (In Russ.).
12. Luk'yanova V. Yu. Akademii nauk v Ros-siyskoy Federacii [Academies of Sciences in the Russian Federation]. Reforma nauki i obrazovaniya: sravnitel'no-pravovoy i ekono¬miko-pravovoy analiz; pod red. T. Ya. Kha¬brievoy [The Reform of Science and Educa¬tion: a Comparative Legal and Economic-Legal Analysis; ed. by T. Ya. Khabrieva]. St. Petersburg, 2014. Pp. 113–127. (In Russ.).
13. Nechaeva E. K. Pravovye osnovy nauchno-tekhnicheskoy politiki Evropeyskogo soyuza [Legal Basis of Scientific and Technical Policy of the European Union]. Ezhegodnik rossiyskogo obrazovatel'nogo zakonodatel'¬stva – Yearbook of Russian Educational Legislation. Moscow, 2013. Pp. 216–226. (In Russ.).
14. Pastukhov P. S., Losavio M. Ispol'zovanie informatsionnykh tekhnologiy dlya obespeche¬niya bezopasnosti lichnosti, obschestva i gosudarstva [Use of Information Technology to Ensure Security of the Individual, Society and State]. Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2017. Issue 2. Pp. 231–236. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2017-36-231-236.
15. Pravo i innovatsionnaya deyatel'nost' [Law and Innovation]. Nauchnyy sovet po Pro¬gramme fund. issled. Prezidiuma Rossiyskoy akademii nauk «Ekonomika i sotsiologiya znaniya» [The Scientific Council for the Program of Fundamental Research under the Presidium of the Russian Academy of Sciences "Economics and Sociology of Knowledge"]. St. Petersburg, 2011. 432 p. (In Russ.).
16. Sazonnikova E. V. Soderzhanie svobody tvor¬chestva v rossiyskom zakonodatel'stve [Con¬tent of Freedom of Creativity in Russian Legislation]. Jurnal rossiiskogo prava – Journal of Russian Law. 2009. Issue 5. Pp. 52–59. (In Russ.).
17. Salitskaya E. A. Pravovoe regulirovanie gosu¬darstvennoy podderzhki nauchnoy i innova¬tsionnoy deyatel'nosti v regionakh RF [Legal Regulation of State Support of Scientific and Innovative Activities in Different Regions of the Russian Federation]. Informatsionnoe obschestvo – Information Society. 2016. Issue 1. Pp. 55–68. (In Russ.).
18. Tret'yak N. V. Pravovoe regulirovanie nauch¬noy deyatel'nosti: problemy i puti resheniya [Legal Regulation of Scientific Activity: Problems and Solutions]. Zhurnal zarubezh¬nogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravo¬vedeniya – Journal of Foreign Legislation and Comparative Law. 2015. Issue 3. Pp. 363–366. (In Russ.).
19. Khabrieva T. Ya. Pravovoe izmerenie nauch¬nogo progressa [Legal Dimension of Scien¬tific Progress]. Zhurnal rossiyskogo prava – Journal of Russian Law. 2009. Issue 8. Pp. 14–24. (In Russ.).
20. Bennett M. L. How to Think about Law, Regulation and Technology: Problems with "Technology" as a Regulatory Target. Law, Innovation and Technology. 2013. Vol. 5. Pp. 1–20. Available at: http://www.tandfon-line.com/doi/abs/10.5235/17579961.5.1.1 (ac¬cessed 02.10.2017). (In Eng.). DOI: 10.5253/
17579961.5.1.1.
21. Dula A. M., Breger M. J., Boruch R. F., Sut¬ton E., Walters L., Ahrens G. A. Government Regulation of Scientific Research. Jurimetrics. 1979. Vol. 19. No. 4. Pp. 299, 301–384. Available at: https://www.jstor.org/stable/29
761683 (accessed 04.10.2017). (In Eng.).
22. Epstein R. A. Can Technological Innovation Survive Government Regulation? Harvard Journal of Law & Public Policy. 2013. Available at: http://chicagounbound.uchicago.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4977&context
=journal_articles (accessed 07.10.2017). (In Eng.).
23. Gutnikov O. V., Dupan A. S., Emelyantsev V. P. Problems of Legal Regulation Improvement in the Sphere of Science, Technology and Innova¬tion in the Russian Federation in Keeping with Modern International Regulatory Trends. Jour¬nal of Advanced Research in Law and Econo¬mics. 2017. Vol. VIII. Issue 3(25). Pp. 829–837. (In Eng.). DOI: 10.14505/jarle.v3(25).16.
24. Lucchi N. The Impact of Science and Tech-nology on the Rights of the Individual. Sprin¬ger. 2016. 175 p. (In Eng.). DOI: 10.1007/
978-3-319-30439-7.
25. Patry W. How to Fix Copyright. New York: Oxford University Press, 2011. 336 p. (In Eng.).
26. Ruffert M., Steinecke S. The Global Admini¬strative Law of Science. Springer. Heidelberg, Dordrecht, London, New York, 2011. 149 p. (In Eng.). DOI: 10.1007/0-387-28742-6.
27. Stajano A. Research, Quality, Competi-tiveness, European Union Technology Policy for the Knowledge-based Society. Second edition. US: Springer Science + Business Media, 2009. 543 р. (In Eng.). DOI: 10.1007/
0-387-28742-6.
28. The Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology; ed. by R. Brownsword, E. Scot¬ford, K. Yeung London, 2017. 1360 p. (In Eng.). DOI: 10.1093/oxfordnb/97801996
80832.001.0001.
29. Weiss M. Options for Federal Circuit Reform Derived from German Legal Structure and Practice. Columbia Science & Technology Law Review. 2015. May 17. Available at: http://stlr.org/download/volumes/volume16/Weiss.pdf (accessed 06.10.2017). (In Eng.).
Financing: Настоящая статья содержит результаты исследования «Экспертное и организационно-техническое сопровождение процедур согласования проекта федерального закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности
в Российской Федерации"», проводимого при финансовой поддержке прикладных научных исследований (проекта) Министерством образования и науки Российской Федерации (уникальный идентификатор проекта RFMEFI60117X0012)

 


     

      

 
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275, +7 963 012 6422
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year